[PL] Poniżej znajduje się aktualna polityka prywatności, który obowiązuje od dnia 01.08.2022 roku

 1. Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych przez www.booking.carrum.pl

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. W CARRUM Marek Kwiecień , podmiocie do którego należy strona www.booking.carrum.pl , szanujemy Państwa prawo do prywatności. W tym artykule znajdą Państwo nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Aby podczas wizyty na naszej stronie czuli się Państwo bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle przestrzegamy obowiązujących regulacji dotyczących ochrony danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe, treść niniejszej Polityki informuje o tym, jakie dane użytkowników są gromadzone na naszej stronie internetowej oraz które z tych danych, w jaki sposób są przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe, które nam Państwo powierzają, w szczególności imię, nazwisko, Państwa adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, przetwarzane są w różnych celach:

 1. a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Państwa zamówień;
 2. b) w celu realizacji składanych przez Państwa zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
 3. W przypadku, gdy wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie przez nas drogą elektroniczną do Państwa informacji handlowych, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Państwu informacji o naszej ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Mając na względzie powyższe, Państwa dane osobowe przekazywane są osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej Państwa zgody. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie może uniemożliwić nam świadczenie Państwu usług drogą .

Powierzając nam swoje dane osobowe mają Państwo prawo dostępu do ich treści, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 1. Newsletter

Na podstawie wypełnionego formularza mogą zapisać się Państwo do naszego Newslettera. Wówczas na podstawie Państwa zgody będziemy korzystać z przekazanych nam danych celem realizacji niezbędnych kontaktów oraz w ramach przyjaznej dla Państwa, zindywidualizowanej oferty, tak aby polecać Państwu produkty lub usługi, które będą najlepiej dostosowane do Państwa potrzeb i zainteresowań.

Chroniąc prywatność, aby uniknąć wysyłania wiadomości do osób, które nie wyraziły na to zgody, wymagamy wcześniejszego potwierdzenie użytkownika, polegającego na wyrażeniu przez Niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na otrzymywanie Newslettera.

Jeśli chcieliby Państwo zrezygnować z otrzymywania Newslettera, mogą Państwo zrobić to samodzielnie, w każdej chwili, poprzez uruchomienie linku do rezygnacji, który znajduje się na dole każdego przesyłanego Newslettera lub poprzez wysłanie prośby na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

 1. Dane dostępowe i hosting

W przypadku każdego wywołania strony internetowej serwer zapisuje automatycznie jedynie tzw. logi serwera, jak na przykład nazwę żądanego pliku, Państwa adres IP, datę i godzinę wywołania, ilość przesyłanych danych i składającego zapytanie dostawcę usług internetowych (dane dostępowe) oraz dokumentuje wywołanie strony.

Dane te są analizowane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszenia naszej oferty. Wszystkie dane dostępowe są usuwane w terminie siedmiu dni od momentu zakończenia Państwa wizyty na stronie.

 1. Usługi hostingowe dostarczane przez zewnętrznego usługodawcę

W ramach powierzenia przetwarzania danych - na nasze zlecenie zewnętrzny usługodawca wykonuje dla nas usługi w zakresie hostingu i prezentacji stron internetowych. Wszystkie dane, które - w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności - zostały zgromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej lub w przewidzianych do tego celu formularzach w sklepie internetowym, są przechowywane na serwerach tego usługodawcy. Przetwarzanie na innych serwerach odbywa się wyłącznie w zakresie określonym w niniejszej Polityce prywatności. Usługodawca ma siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który zobowiązany jest do przestrzegania zapisów RODO.

 1. Ciasteczka (pliki cookie)

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z naszym systemem. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek, tak zwane ciasteczka sesyjne, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe, które są przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików możemy odpowiednio przygotować nasze strony internetowe i naszą ofertę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z serwisu, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

W ciasteczkach stosowanych przez Sklep Internetowy zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie. Na podstawie technologii cookie uzyskujemy jedynie pseudonimizowane informacje, przykładowo o tym, które strony naszego sklepu użytkownik odwiedził, które produkty były przez niego oglądane.

Akceptowanie plików cookie nie jest warunkiem koniecznym, który umożliwia korzystanie z naszej strony internetowej. Jeżeli jednak zablokują Państwo stosowanie ciasteczek, strona Sklepu Internetowego może działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

 1. Portale społecznościowe

Na stronie Sklepu Internetowego używane są tzw. wtyczki społecznościowe (dalej „wtyczki“) serwisów społecznościowych. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Facebook, Google, Twitter lub Instagram. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana.

Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikną na przycisk „Lubię to” lub przycisk „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Informacje te zostaną poza tym opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawców.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów za pomocą „NoScript“ (http://noscript.net/).

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania Klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure Socket Layer).

 1. Postanowienia końcowe

Jako administrator zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki w przyszłości – może to nastąpić z ważnych powodów, m.in. takich jak zmiany obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta, a także w związku z rozwojem funkcjonalności lub usług elektronicznych podyktowanych postępem technologii internetowej, w tym stosowania/wdrażania nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych, mających wpływ na zakres Polityki.

 

 

[ENG] Below is the current privacy policy, which is effective from August 1, 2022

Data protection statement and consent to the use of data by www.booking.carrum.pl
Data protection is a matter of trust, and user trust is very important to us. At CARRUM Marek Kwiecień, the entity to which the website www.booking.carrum.pl belongs, we respect your right to privacy. In this article you will find our position on the collection, processing and use of information about users.

In order for you to feel safe when visiting our website, we strictly comply with applicable regulations on the protection of personal data when processing personal data.

Considering the above, the content of this Policy informs about what user data is collected on our website and which of these data, how they are processed, and who to contact in related matters.

Processing of personal data
Personal data that you entrust to us, in particular your name, surname, address, telephone number, e-mail address, are processed for various purposes:

a) to the extent necessary to establish, shape the content, change, terminate and properly implement services provided electronically and fulfill orders placed by you;
b) in order to fulfill your orders for products in the Online Store's assortment;
If you agree to receive marketing information from us, including sending us commercial information by e-mail, your personal data will also be processed by us in order to provide you with information about our offer and promotions, as well as information about products and services of entities cooperating with us (with our knowledge and express consent).
Considering the above, your personal data is transferred to third parties only when it is permitted by law, including purposes related to the performance of the contract or settlement, for marketing purposes or in the event of your prior consent. For example, as part of order processing, service providers cooperating with us (e.g. carrier, logistics company, banks) receive the necessary data to process the order and order. The data provided in this way may be used by the service provider only for the purpose of carrying out its task.

Providing your personal data is voluntary, however, the lack of consent to their processing may prevent us from providing you with services by e-mail.

By entrusting us with your personal data, you have the right to access their content, the right to rectify them, delete or limit processing, the right to object to their processing and the right to transfer them. In addition, you have the right to lodge a complaint with the supervisory body - the President of the Office for Personal Data Protection, if you believe that the processing of data violates the provisions on the protection of personal data.

newsletter
On the basis of the completed form, you can subscribe to our Newsletter. Then, based on your consent, we will use the data provided to us to carry out the necessary contacts and as part of a friendly, individualized offer, so as to recommend products or services that will be best suited to your needs and interests.

To protect privacy, in order to avoid sending messages to people who have not consented to it, we require prior confirmation of the user, consisting in expressing by him, as the owner of the e-mail address, consent to receive the Newsletter.

If you would like to unsubscribe from receiving the Newsletter, you can do it yourself, at any time, by activating the unsubscribe link at the bottom of each sent Newsletter or by sending a request to the e-mail address Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. from the e-mail address currently registered in the Online Store.

Access data and hosting
Each time a website is accessed, the server automatically saves only so-called cookies. server log files, such as the name of the requested file, your IP address, date and time of access, amount of data transferred and the requesting Internet service provider (access data) and documents the access to the page.

This data is only analyzed to ensure the proper functioning of the website and to improve our offer. All access data is deleted within seven days of the end of your visit to the website.

Hosting services provided by a third party provider
As part of entrusting data processing - on our behalf, an external service provider performs services for us in the field of hosting and presentation of websites. All data that - as described in this Privacy Policy - has been collected as part of the use of our website

Carrum Agencja Muzyczna

Naszą misją jest promowanie i rozwijanie talentów muzycznych oraz tworzenie niezapomnianych doznań muzycznych dla naszych klientów poprzez organizację wysokiej jakości koncertów i występów artystów.

2023 Wszystkie prawa zastrzeżone Carrum

Zapamiętaj ustawienia
Ustawienia plików cookies
Do działania oraz analizy naszej strony używamy plików cookies. Pomagają nam także zrozumieć w jaki sposób korzystasz z treści i funkcji witryny. Dzięki temu możemy nadal ulepszać i personalizować korzystanie z naszego serwisu. Zapewniamy, że Twoje dane są u nas bezpieczne. Nie przekazujemy ich firmom trzecim. Politykę prywatności.
Zaznacz wszystkie zgody
Odrzuć wszystko
Przeczytaj więcej
Funkcjonalne
Te pliki cookie są potrzebne do prawidłowego działania witryny. Nie możesz ich wyłączyć.
Niezbędne pliki cookies
Te pliki cookie są konieczne do prawidłowego działania serwisu dlatego też nie można ich wyłączyć z tego poziomu, korzystanie z tych plików nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest ich wyłączenie co może jednak zakłócić prawidłowe działanie serwisu.
Akceptuję
Odrzucam